Privacyverklaring

EKPHOTO.NL, gevestigd in Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Deze verklaring geldt eveneens voor KippMedia.NL, onderdeel van EKPHOTO.NL. Derhalve dient u EKPHOTO.NL verder te lezen als “KippMedia.NL en EKPhoto.NL”.

Contactgegevens:
Website:  www.ekphoto.nl en www.kippmedia.nl– Email: info@ekphoto.nl

M.b.t. gegevensbescherming van EKPHOTO.NL zijn wij te bereiken via info@ekphoto.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
EKPHOTO.NL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van en/of zich inschrijft voor onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en bewaren:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
en indien door u verstrekt (niet strikt vereist en alleen noodzakelijk bij producttoezending via PostNL):
– adres, postcode en woonplaats
– telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
EKPHOTO.NL verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Personen jonger dan 16 jaar dienen zich door een ouder of voogd te laten vertegenwoordigen voor onze diensten.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ekphoto.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
EKPHOTO.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming
EKPHOTO.NL neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EKPHOTO.NL) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
EKPHOTO.NL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Voor- en achternaam en emailadres worden 2 jaar na het laatste contact bewaard zodat wij u kunnen blijven informeren over onze diensten, producten en wijzigingen daarin.
Binnen deze termijn worden deze gegevens eerder op uw verzoek (per email) uit ons systeem verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
EKPHOTO.NL verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Bewaartermijn foto’s uit een fotoshoot
Foto’s van een fotoshoot die aan u aangeboden worden via onze website, worden in eerste instantie tot 6 maanden na publicatie op de server bewaard. Daarna worden deze van de server verwijderd. 
Wij wijzen u op de voorwaarden van een fotoshoot, waarin onder andere is opgenomen dat wij foto’s ongelimiteerd voor andere doeleinden mogen gebruiken. Daardoor is het mogelijk dat een (of meerdere) foto(‘s) in onze site gebruikt wordt en de foto derhalve ook op de server verblijft.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
EKPHOTO.NL gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door EKPHOTO.NL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ekphoto.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

EKPHOTO.NL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
EKPHOTO.NL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ekphoto.nl.